a
 

Uzmanību!! Jaunā lapas versija piejama Šeit !!!!

Menu
 Aktualitātes
 EXTREME burāšana
 BMW Baltic Open Regata

.
Reklāma:


 

 Ziņas » Aktualitātes

Meklēšana meklēt arhīvā

Apskats par Latvijā iegūstamām un atzīstamām Atpūtas kuģu vadītāju tiesībām
autors: erix
iesūtīts: 2010.02.19 13:31
rakstīt autoram 
izdrukas versija 
Pašlaik Latvijas interneta vidē potenciālie atpūtas kuģu vadītāji var atrast vismaz četrus dažādus piedāvājumus par kursiem un apmācību programmām atpūtas kuģu vadītāju tiesību iegūšanai mūsu valstī. Katra organizācija, kura piedāvā šāda veida pakalpojumu, deklarē savu apmācības programmu par labāko un savas organizācijas izdotās tiesības par visplašāk pielietojamām. Daži uzņēmumi, interneta vidē ievietotajos piedāvājumos sāk pielietot tādu jēdzienu, kā – „tiesības strādāt algotu darbu”, atsaucoties uz pārstāvēto ārvalstu burāšanas izglītības organizāciju apmācību programmām.
Reklāma
Kas notiek notiek Latvijā atpūtas kuģu vadītāju apmācībā un sertifikācijā, cik atbilstoši nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem ir dažādu skolu solījumi - par to es centos apkopot datus un pēc iespējas objektīvi pastāstīt šajā rakstā.
ANO Ekonomiskā komisija 1998.g. pieņēma 40. Rezolūciju „International Certificate for Operators of Pleasure Craft” (turpmāk – 40. Rezolūcija). Minētās rezolūcijas mērķis ir izveidot visām valstīm vienotu standartu atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanā un ieviest valstīs starptautisku sertifikātu (International Certificate), kuru katra valsts izdotu saviem pilsoņiem un rezidentiem, un kuru atzītu visas citas valstis, uz kurām šī sertifikāta īpašnieks dotos ar savu jahtu.

LZS Jahtu vadītāju sertifikācija

Latvijas burāšanas nacionālā autoritāte ir Latvijas Zēģelētāju Savienība (LZS), kuras kompetence un tiesības ir noteiktas saskaņā ar Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumu. LZS vienīgajai Latvijā atbilstoši ISAF (International Sailing Federation) noteikumiem un ANO 40.Rezolūcijai ir tiesības izdot starptautiskus atpūtas kuģu vadītāju sertifikātus Latvijas Republikas rezidentiem (pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem). Atbilstoši LZS noteiktajai atpūtas kuģu vadītāju sertifikācijas kārtībai, piekrastes ūdeņu atpūtas kuģu vadītāja (agrāk zināma kā „C” kategorija) eksāmeni ir pēdējie eksāmeni, kas ir jākārto atpūtas kuģu vadītājam. Lai iegūtu jahtu kapteiņa (open sea) vai tāljūras jahtu kapteiņa (ocean) sertifikātus, pretendentam ir nepieciešams iegūt praktisko pieredzi, jeb stāžu (ar atpūtas kuģi noiet noteiktu daudzumu jūdžu noteiktos ūdeņos) - par to pretendents iesniedz rakstveida ziņojumu LZS.

CSDD atpūtas kuģu vadītāju eksaminācija

Ceļu satiksmes drošības departamenta (CSDD) izdotās atpūtas kuģu vadītāju tiesības Latvijā ir ļoti populāras dēļ sekojošiem apsvērumiem – nelielas eksaminācijas izmaksas un vienkāršota eksamenācija, kas ietver vienu teorētisku eksāmenu – testu. Atšķirībā no LZS eksaminācijas CSDD atpūtas kuģa praktiskās vadīšanas eksāmens nav jākārto. Situācija ar šādu eksamenēšanas kārtību ir visai divdomīga un riskanta – eksaminētai personai ir neierobežotas tiesības bez jebkādas praktiskās pieredzes iekļauties kuģu satiksmē, kas iesācējam Daugavas grīvā nebūt nav vienkārša. Kādas ir sekas – kuģošanas sezonā novērojam daudzus gadījumus, kad atsevišķi kuteri un motorjahtas apdraud ne tikai citus kuģu satiksmes dalībniekus, bet arī paši sevi. Daudzi atpūtas kuģu satiksmes dalībnieki nepārzin lociju un speciālos normatīvos aktus pat elementārā – teorētiskā līmenī. Acīmredzama ir nepieciešamība pārskatīt normatīvos aktus, kas nosaka atpūtas kuģu vadītāju eksaminācijas kārtību - paredzot arī kuģa vadīšanas praktisko pārbaudījumu. Vēl būtiski ir pieminēt, ka CSDD izdotās atpūtas kuģu vadītāju tiesības nav starptautiskas un atļauj vadīt motorizētos atpūtas kuģus tikai Latvijas iekšējos ūdeņos. CSDD izdotās tiesības ārvalstīs nav derīgas. Tas nozīmē, ka personai ar CSDD izdotām tiesībām ir jārēķinās, ka ārvalstīs būs problēmas ne tikai noīrēt atpūtas kuģi, bet arī veikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu kuģa vadīšanai.

Estonian Road Administration tiesības („igauņu tiesības”)

Topošo buru jahtu vadītāju apmācību „igauņu tiesību” saņemšanai veic SIA „Jūras grāmata”. Apmācības notiek Rīgā, bet eksāmeni tiek kārtoti Tallinā krievu valodā. Pēc eksāmenu nokārtošanas tika izsniegta sekojoša tipa apliecība:
         
Pati šī skola savā mājas lapā apgalvo, ka tas ir Eiropas sertifikāts, un ka paši kursi ir „starptautiski sertificēti Eiropas kursi”.
Izvērtējot informāciju uz šīs apliecības, nav atrodamas jebkādas atsauces uz starptautisku aktu. Kādā veidā būtu noteicams šāda dokumenta starptautiskais legālais statuss? Uz dokumenta neeksistē pat atsauce, uz Igaunijas nacionālo normatīvu aktu, kas pamato šāda dokumenta izsniegšanu. Būtiski atkal pievērst uzmanību ANO 40. Rezolūcijai, kurā noteikts, ka katra valsts var izdot sertifikātus tikai savas valsts pilsoņiem vai rezidentiem. Pieļauju iespēju, ka Igaunijas institūcijas izdodot šādi noformētu dokumentu ir mēģinājušas „apiet” minēto ANO rezolūciju. Interesants ir fakts, ka netiek uzrādīta organizācija, kura ir sertifikātu izdevusi, un kurai tad arī būtu jāuztur datu bāze (Igaunijas valsts pati par sevi nevar būt šāda organizācija). Internetā ir atrodama informācija, ka šo tiesību izdevējs ir Estonian Road Administration - tāds kā igauņu analogs Latvijas CSDD.
Katras valsts valdība deleģē atpūtas kuģu vadītāju apmācību kādai nacionālai organizācijai jeb autoritātei, kura  tālāk sertificē savus kursus vai skolas, izsniedz sertifikātus un veic sertificēto personu datu bāzes izveidošanu un uzturēšanu. Attiecībā uz „igauņu tiesībām”- nekur nav atrodamas kādas norādes par „Eiropas kursiem”, ne arī kādu starptautisku organizāciju, kas veiktu kursu vai skolu sertifikāciju.

International Yacht Training sertifikācija

Nākošā organizācija - Nautica piedāvā dažādu līmeņu starptautiskus atpūtas kuģu vadītāju sertifikātus no IYT (International Yacht Training). IYT ir britu organizācija, kuru sertificēt atpūtas kuģu vadītājus ir deleģējusi MCA (British Maritime and Coastguard Agency). Lieta, kas pievilina šajā reklāmā ir teikums – „Ar IYT sertifikātu ir iespējams strādāt algotu darbu uz jahtām” . Juridiski tāds jēdziens kā „strādāt algotu darbu” nav īsti korekts. Šeit ir būtiski saprast atšķirību tādiem jēdzienam kā „algots darbs” un „tiesības nodarboties ar komercpārvadājumiem”.  Ja jahtas īpašnieks jūs ir pieņēmis darbā, lai jūs izpildītu jebkādus darbus uz jahtas, tai skaitā arī to vadīt - jūs varat strādāt algotu darbu uz jahtas arī ar atpūtas kuģa vadītāja tiesībām, vai arī bez tiesībām, ja izpildāmo darbu raksturs nepieprasa speciālu sertifikāciju. Algots darbs pats par sevi nedod tiesības nodarboties ar komercpārvadājumiem – t.i. pasažieru vai kravas pārvadāšana. Tiesības veikt komercpārvadājumus ir personām, kuras ir apguvušas speciālās profesionālās zināšanas un ieguvušas sertifikātu, kas atbilst STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) prasībām. Uz patreizējo brīdi Latvijā tā ir vismaz jūrskolas (profesionālā) izglītība. Dažās valstīs ir tāda prakse, ka persona ar jahtu kapteiņa diplomu un zināmu jūras praksi var apgūt papildus kursus pēc STCW standartiem un iegūt atpūtas kuģu vadītāja diplomu ar tiesībām veikt komercpārvadājumus uz atpūtas kuģiem ar ietilpību līdz 500 bruto tonnām. Papildus ir jāapgūst sekojoši STCW kursi:
Personal Survival techniques (STCW A-V1/1-1)
Personal Safety and Social Responsibilities (STCW A-V1/1-4)
Elementary first aid (STCW A-V1/1-3)
Fire fighting and fire prevention (STCW A-V1/1-2)
Patreizējā Latvijas normatīvo aktu bāze pieļauj nodarboties ar komercpārvadājumiem uz buru jahtām Latvijā personām, kuras ir ieguvušas profesionālo izglītību jūrskolā iegūstot STCW atbilstošu diplomu, kā arī ieguvušas LZS sertifikātu – attiecībā uz tiesībām vadīt buru jahtu.
Kur un kādus atpūtas kuģus komercnolūkiem var vadīt ar IYT sertifikātu? Pašā IYT mājas lapā mēs atrodam to valstu uzskaitījumu, kurās tiek atzītas IYT tiesības: Great Britain, Cayman Islands, Bermuda, Isle of Man, British Virgin Islands, Guernsey, Jersey, Turks and Caicos, Scotland, Wales, N. Ireland, Anguilla, Gibraltar, Falkland Islands, St. Helena, Montserrat, U.S.A. (as dual certification), Marshall Islands, Ireland, Bahamas, Lebanon, W. Australia (as dual certification), Queensland (as dual certification), New South Wales (dual certification). Pie dažām valstīm redzam piezīmi – as dual sertification, tas nozīmē, ka, piemēram, ja ASV pilsonis iegūst IYT komerciālo sertifikātu, tad bez papildus eksāmenu kārtošanas viņš, griežoties pie savas valsts attiecīgās organizācijas, var saņemt savas valsts attiecīgās kategorijas sertifikātu. Izlasot valstu sarakstu ir skaidrs, ka nekādus komercpārvadājumus Baltijas jūras valstīs vai Vidusjūras valstīs šī sertifikāta īpašnieks veikt nevarēs.

Royal Yachting Association sertifikāts

Daudziem burātājiem ir zināma tāda organizācija kā RYA (Royal Yachting Association) un viņu kursi un burāšanas skolas. Latvijā apmācību pēc RYA programmas piedāvā SIA „Fora Yachting”. Uzņēmums gan nekādus sertifikātus saviem kursantiem nesola, bet piedāvā apmācības programmu piekrastes ūdeņu atpūtas kuģu vadītāja līmenim. RYA veic apmācību arī atbilstoši STCW programmai un savas valsts pilsoņiem (rezidentiem) izsniedz komerciālos sertifikātus, ar kuriem var strādāt uz atpūtas kuģiem zem britu karoga (informācija no RYA mājas lapas).
Izvērtējot RYA sniegto informāciju, katram topošajam jahtu kapteinim ir jāizvēlas, kādos kursos viņš grib mācīties. Kamēr Jūs kuģosiet ar savu jahtu, neviens citā valstī nepārbaudīs jūsu jahtu vadītāja sertifikātu, pie nosacījuma, ka nebūs avāriju.

Secinājumi

Starptautiskas vienošanās par atpūtas kuģu vadītāju tiesību kontroli nav, bet Latvijas tiesībsargājošās iestādes gan ir tiesīgas, atbilstoši Latvijas likumiem, pārbaudīt vai Latvijas pilsonim ir atbilstošs atpūtas kuģu vadītāja sertifikāts. Jāpiezīmē, ka Latvijas normatīvie akti ir nepilnīgi attiecībā uz kuģošanai derīgajiem atpūtas kuģu vadītāju sertifikātiem, bet ir cerība, ka drīzumā šie jautājumi tiks sakārtoti, ievērojot ANO 40.rezolūciju. Ir skaidrs, ka saskaņā ar patreizējo likumdošanu Latvijas izdotie sertifikāti (CSDD un LZS) ir atbilstoši minētajai rezolūcijai. Ir apšaubāms, ka valsts jebkad grozīs savus ārējos normatīvos aktus attiecībā uz Latvijas rezidentu iegūtajiem Igaunijas, IYT un RYA sertifikātiem. Atbilstoši patreiz spēkā esošiem normatīvajiem aktiem Igaunijas, IYT un RYA sertifikāti nedod tiesības LZS un CSDD Latvijas sertifikātu saņemšanai bez papildus eksāmenu kārtošanas.

Autors:
Rolands Millers


Tavs komentārs:
Vārds:*
e-pasts:*
aplūkot atsauksmes (10)


Free Sailing Banner Exchange - 3:2 ratio!

бухгалтерский аутсорсинг , расчет налогов, бухгалтерская фирма,
бухгалтерский учет, бухгалтерское обслуживание, Стоимость бухгалтерского обслуживания, бухгалтерия, Налоговое Спокойствие


 
Higiēnas preces

Zobupastas, ziepes no Vācijas. Šampūni no Norvēģijas. Kvalitatīvas un pieejamas preces skaistumam un labsajūtai.

Par ko Jūs vēlētos šeit lasīt ?
Vairāk par burāšanas vēsturi.
Vairāk par Jahtu būvi.
Vairāk par Jahtu remontu.
Vairāk par ceļojumiem un piedzīvojumiem.
Par jaunumiem un aktualitātēm pasaulē.
Kur, ko un kā var iegādāties.
Par iespējām atpūsties uz jahtas.
Par ekstrēmām un neparastām lietām.
Par sacensībām un rezultātiem.
Par kaut ko citu
 
(varat balsot reizi dienā)
aptaujas rezultāti »
Follow baltsails on Twitter
;
 


Lapu skatās 24 , pavisam kopā bijuši: 24310, ielāde 0.014244794845581 sec.